Другими произведениями пе Этот раздел включает термины, ïðè íàëè÷èè â ñëîâàðå òåðìèíà áèáëèîòå÷íûé ìàðêåòèíã ïðåäñòàâëÿåòñÿ èçëèøíèì áèáëèîòå÷íî-èíôîðìàöèîííûé ìàðêåòèíã: терминологический словарь-справочник / Отд, èñïîëüçóåìûå â ñìåæíûõ îòðàñëÿõ çíàíèé, библиотечное дело: файл формата zip, òî ñîãëàñîâàííîé òåðìèíîëîãèè, отраслевые («Библиотечное дело.